มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

สถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

Views

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือมะเร็งมดลูก เป็นเนื้องอกร้ายซึ่งเกิดขึ้นที่เยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเนื้องอกร้ายที่พบในอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง สถิติโรคมะเร็งในประเทศไทย (Cancer In Thailand) ฉบับที่ 8 ซึ่งรวบรวมข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ. 2553 -2555 พบว่า พบอัตราอุบัติการณ์ของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ หรือ Age-Standardized incidence Rate (ASR) คิดเป็น 4.3 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย ซึ่งการจัดอันดับมะเร็งที่พบบ่อยในสตรีไทย 10 อันดับ พบว่ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ในอันดับที่เก้า ถึงแม้ว่ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกจะไม่ได้เป็นอันดับต้นๆของมะเร็งในเพศหญิง แต่จากสถิติของ Cancer in Thailand ก็มะเร็งโพรงมดลูกก็พบบ่อยอันดับ 3 เมื่อเทียบเฉพาะมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรีเช่นเดียวกัน ซึ่งก็มีความเสี่ยงไม่น้อยไปกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆ

กราฟที่ 1: 10 อันดับมะเร็งในเพศหญิงของประเทศไทย ASR per 100,000 (2010-1012)

ที่มา : หนังสือสถิติโรคมะเร็งในประเทศไทย Cancer In Thailand 2010-2011 Vol.8

สถิติรายงานประจำปีของโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2557 ซึ่งจัดทำโดยหน่วยทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าในปี พ.ศ. 2557 สถิติผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับที่ 5 ( จำนวน 101คน, 5.2%) ของโรคมะเร็งทั้งหมดที่พบในเพศหญิง (1,943 คน) พบบ่อยเป็นอันดับที่ 2 ของมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง รองจากมะเร็งปากมดลูก โดยพบโรคมะเร็งรังไข่มาเป็นอันดับสาม เป็นจำนวน 146 ราย, 101 ราย และ 89 ราย ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่ ตามลำดับ รายละเอียดในกราฟที่ 3

กราฟที่ 2: สัดส่วนโรคมะเร็งที่พบบ่อยของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ.2557)

ที่มา : รายงานสถิติโรคมะเร็งประจำปี หน่วยทะเบียนมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี(พ.ศ.2557)
 

ปีที่ได้รับ
การวินิจฉัย
ผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์
เพศหญิงทุกชนิด(คน)
ผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุ
โพรงมดลูก(คน)
เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย
มะเร็งโพรงมดลูก
25533088527.6
25542858329.1
255538113134.4
25563969624.2
255735210128.7

ที่มา : รายงานสถิติโรคมะเร็งประจำปี หน่วยทะเบียนมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี(พ.ศ. 2553-2557)

โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเกิดขึ้นได้กับทุกวัย จากสถิติพบว่าผู้หญิงเริ่มวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 55 – 59 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 22 ของผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกทั้งหมด

กราฟที่ 3: สถิติผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่ได้รับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลรามาธิบดีแบ่งตามช่วงอายุ(พ.ศ.2557)

ที่มา : รายงานสถิติโรคมะเร็งประจำปี หน่วยทะเบียนมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี(พ.ศ. 2557)

เมื่อแบ่งชนิดของการวินิจฉัยโรคตามระยะของโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก พบผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในระยะที่ 1 มากที่สุด (58%) และพบผู้ป่วยในระยะที่ 4 น้อยที่สุด (8%) ทั้งนี้โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เนื่องจากมักมีอาการเตือนตั้งแต่แรกเริ่ม คือมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงระยะแรกที่มีอาการ สามารถคาดหวังการรักษาให้หายขาดจากโรคได้

กราฟที่ 4: สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกโดยจำแนกตามระยะของโรคที่ได้รับการวินิจฉัยในโรงพยาบาลรามาธิบดี(พ.ศ.2557)

ที่มา : รายงานสถิติโรคมะเร็งประจำปี หน่วยทะเบียนมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี(พ.ศ. 2557)
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก โดย  รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุขผู้รวบรวมข้อมูลนางสาวโสพิศ พรหมชนะ , นางสาวนิลทิตา ศรีไพบูลย์กิจ  หน่วยทะเบียนมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขอขอบคุณข้อมูล:med.mahidol.ac.th

Leave a Reply