HIV

7 อาหารต้องห้ามของผู้ติดเชื้อHIV /ผู้ป่วยเอดส์!!!!!

Views

1. อาหารหมักดองทุกชนิด เช่นปลาร้า ปูเค็มดอง ผลไม้ดอง กะปิ รวมทั้งเหล้า เบียร์ ไวน์

2. เนื้อสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นหมู ปลาน้ำจืดมีเกล็ด หรือปลาที่เลี้ยงตามธรรมชาติในแหล่งน้ำสะอาด

3. อาหารที่มีการแต่งสี กลิ่น รส ด้วยสารเคมี รวมทั้งสารกันบูดและผงชูรส

4. ของคาว ของเผ็ดจัด ของหวานจัด ของมันมาก

5. อาหารที่ขึ้นราง่าย เช่นขนมปัง ถั่วลิสงเก่าเมล็ดลีบ

6. หน่อไม้ ผักรสเย็น (ฟัก แตง ฯลฯ) ผักตำลึง และชะอมหลังฝนชุก ผลไม้บางชนิดไม่ควรกินมาก เช่น ขนุน ทุเรียน

7. สิ่งที่ต้องห้ามเด้ดขาด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เหล้า เบียร์ ไวน์ ยาดองเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดทุกชนิด

การดูแลรักษาสุขภาพของผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ป่วยเอดส์
1 รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และถูกสุขอนามัย
2 การออกกำลังกายที่ไม่หนักเกินไป เป็นประจำ
3 การพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งการฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง
4 การเลือกใช้อาหารเสริมเพื่อปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล บำบัดอาการและเพิ่มภูมิต้านทาน (CD4) ให้มากขึ้นจนเหมือนคนปกติ จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีชีวิตที่ยืนยาว

ขอบคุณที่มา : เอดส์ – เอชไอวี บำบัดได้

Leave a Reply