สุขภาพกายโควิด-19

จ.นราธิวาส เสริมโรงพยาบาลสนาม รับมือโควิด-19

rows of hospital beds from above. 3d rendering
Views

สถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด ทาง ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส ทำ MOU ความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้านภัยโควิด-19

ที่ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ  MOU โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น โรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19 และเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

อันประกอบด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทรัพยากรบุคคล เวชภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญและร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยการเปิดโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เข้ากักตัวตรวจสอบกรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 14 วันอีกด้วย

“เราได้ให้ความสำคัญและร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่โดยมีความยินดีที่จะเปิดโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระบุคนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ากักตัวตรวจสอบกรณีผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะเวลา 1”   ผศ.ดร.จงรัก กล่าว

ขออขอบคุณ

ข้อมูล : https://www.thaihealth.or.th/

Leave a Reply